Dokumenty wymagane do sporządzenia umów lub innych czynności notarialnych przeniesienia własności, zbycia między innymi w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności lub wspólności, dział spadku, dożywocia, podziału majątku:

 

1.     Lokal stanowiący odrębną nieruchomość:

             odpis z księgi wieczystej lub jej numer,

             podstawa nabycia nieruchomości np. umowa notarialna, postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia.

2.    Działki zabudowane jak i niezabudowane:

             odpis z księgi wieczystej lub jej numer,

             wypis z rejestru gruntów, stanowiący podstawę wpisu do księgi wieczystej,

             w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest jedna działka, a w księdze wieczystej jest ich więcej: wyrys z mapy ewidencyjnej, z adnotacją,              że stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej,

             zaświadczenie Urzędu Miasta lub Gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli                              położona jest ona w terenach, na których on obowiązuje lub stwierdzające brak takiego planu,

              w przypadku podziału działki: mapa z projektem podziału oraz ostateczna, prawomocna decyzja zatwierdzająca projekt podziału,

              w przypadku innych zmian geodezyjnych: wykaz zmian gruntowych,

             podstawa nabycia nieruchomości np. umowa notarialna, postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia,

              w celu ujawnienia budynku w księdze wieczystej: zaświadczenie urzędu gminy stwierdzające, że na działce jest budynek.

3.    Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

             zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej stwierdzające, że zbywcy przysługuje prawo będące przedmiotem umowy,

             podstawa nabycia tego prawa np. przydział, umowa notarialna, postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia,

             jeżeli została dla lokalu założona księga wieczysta: odpis z księgi wieczystej lub jej numer

4.    Darowizna mieszkania -lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego prawa do lokalu

             odpis z księgi wieczystej lub jej numer,

             podstawa nabycia nieruchomości np. umowa notarialna, postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia, 
             przy prawach spółdzielczych zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej stwierdzające, że darczyńcy przysługuje prawo będące
             przedmiotem  umowy

5.   Poświadczenie dziedziczenia:

             odpis aktu zgonu oraz numer PESEL zmarłego,

             odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy -aktów urodzenia oraz aktów małżeństw kobiet lub mężczyzn,                          którzy po zawarciu małżeństwa zmienili nazwisko,

             testament , jeżeli spadkodawca go sporządził,

6.   Umowy działu spadku i zniesienia współwłasności:

            postawa nabycia i inne dokumenty (w tym wyżej wymienione) dotyczące nieruchomości i innych praw majątkowych będących                                   przedmiotem umowy,

           w przypadku działu spadku postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia oraz zgoda lub                        zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione
           od podatku  lub że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia

7.   Umowy podziału majątków:

           podstawa wprowadzenia umownej lub przymusowej rozdzielności majątkowej albo wyrok rozwodowy (umowa majątkowa                                          małżeńska, wyrok sądu),

          postawa nabycia i inne dokumenty (w tym wyżej wymienione) dotyczące nieruchomości i innych praw majątkowych wchodzących                           w skład dzielonego majątku.

8. Umowy lub akty założycielskie Spółek i innych osób prawnych:

         dane osobowe założycieli,

         firma,

         podstawowe założenia umowy lub statutu.

9.  Protokoły Spółek i innych osób prawnych oraz wspólnot mieszkaniowych:

         dane rejestrowe ( odpis z rejestru/numer rejestru)

          porządek obrad i projekty uchwał.

10.  Ustanowienie odrębnej własności lokali oraz umowy deweloperskie:

          odpis z księgi wieczystej (lub jej numer),

          podstawa nabycia nieruchomości (np. umowa notarialna, postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia),

          wypis z rejestru gruntów,

          inwentaryzacja architektoniczno - budowlana (projekt wyodrębnienia lokali),

          zaświadczenie właściwego organu administracji (Prezydenta Miasta lub Starosty) stwierdzające, że lokal odpowiada wymogom                                   ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali i stanowi samodzielny lokal,

          gdy stroną czynności jest osoba prawna: oprócz jej danych rejestrowych i danych przedstawicieli: wymagana przepisami prawa lub
          jej umową założycielską (aktem założycielskim, statutem) zgoda (uchwała) na dokonanie konkretnej czynności prawnej.

W zależności od konkretnie dokonywanej czynności oraz jej przedmiotu mogą być niezbędne dodatkowe dokumenty w tym celu prosimy o kontakt z Kancelarią. 


Mirosława Brandt Notariusz w  Milanówku obsługuje osoby z okolic miejscowości Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, Podkowa Leśna, Kanie, Osowiec , Adamowizna, Książenice