Opłaty i podatki związane ze świadczeniem czynności notarialnych


 Zgodnie z art. 5 i n. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie” notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej, właściwe dla danej czynności. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności. Maksymalne stawki taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23%.

Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku podatku od spadków i darowizn notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Notariusz jest zobowiązany m.in. pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego.

 W myśl art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych, dokonywanych w formie aktu notarialnego. Dokonanie czynności cywilnoprawnej jest uzależnione od uprzedniego zapłacenia podatku.

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 roku w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej, zamieszczanych w aktach notarialnych, opłatę sądową od wniosku o wpis do księgi wieczystej, podlegającego zamieszczeniu w akcie notarialnym, strona czynności prawnej, na której spoczywa obowiązek poniesienia opłaty, uiszcza:

  1. gotówką, do rąk notariusza,
  2. na rachunek bankowy kancelarii notarialnej.

 Zaznaczając w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty i powołując podstawę prawną jej określenia, notariusz wskazuje osobę wnoszącą opłatę oraz sposób uiszczenia, a także pozycję w ewidencji.

 Jeżeli strona, na której spoczywa obowiązek opłaty, korzysta ze zwolnienia z tego obowiązku, notariusz zaznacza to w akcie notarialnym i podaje podstawę prawną zwolnienia. W przypadku uiszczenia opłaty gotówką, na żądanie osoby uiszczającej opłatę, notariusz wydaje pokwitowanie zawierające kwotę opłaty, dane notariusza, datę i numer aktu notarialnego, w którym zamieszczany jest wniosek o wpis do księgi wieczystej.

 Pobrane opłaty notariusz przekazuje, dokonując wpłaty na rachunek bankowy sądu rejonowego – właściwego do rozpoznania wniosku o wpis do księgi wieczystej – lub bezpośrednio w kasie tego sądu.

Opłaty notarialne

Maksymalne opłaty, jakie poniesiemy za czynności dokonywane przez notariusza, określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.


Maksymalna kwota taksy notarialnej ustalana jest od wartości przedmiotu czynności notarialnej:

do kwoty 3.000 zł

maksymalnie 100 zł

powyżej 3.000 zł do 10.000 zł

100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł

powyżej 10.000 zł do 30.000 zł

310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł

powyżej 30.000 zł do 60.000 zł

710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł

powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł

1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł

powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł

4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł

powyżej 2.000.000 zł

6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, nie więcej niż 7 500 zł

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu

50% stawki

umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej

50% stawki

umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

50% stawki

umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny

50% stawki

umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

50% stawki

umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka)

50% stawki

umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591)

50% stawki

umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

50% stawki

umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową

50% stawki

umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

50% stawki

ustanowienie hipoteki, z wyłączeniem przypadku ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą

50% stawki

przebieg licytacji lub przetargu

50% stawki

przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej

50% stawki

umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r Nr 141, poz. 1492)

50% stawki

umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn

50% stawki

umowę deweloperską

50% stawki

umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej

50% stawki

umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

50% stawki

umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej

50% stawki

umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego

50% stawki

Za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą

25% stawki

losowanie nagrody

25% stawki

potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym

25% stawki

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce

10% stawki

oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut

10% stawki

W poniższych przypadkach maks. stawka wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

testament

50,00 zł

testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku

150,00 zł

odwołanie testamentu

30,00 zł

oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

50,00 zł

majątkowa umowa małżeńska

400,00 zł

pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności

30,00 zł

umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności

100,00 zł

zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

80,00 zł

zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić

60,00 zł

Sporządzenie:

wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu

6 zł za każdą stronę

zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu

30,00 zł

protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu

50,00 zł

protokołu dziedziczenia

100,00 zł

aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne

50,00 zł

sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni

750,00 zł

protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy

1100,00 zł

protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej

300,00 zł

protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie

50,00 zł

protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród

100,00 zł

innego protokołu

200,00 zł

Poświadczenie:

zgodności odpisu z okazanym dokumentem

6 zł za każdą stronę

czasu okazania dokumentu

6 zł za każdą stronę

pozostawania osoby w określonym miejscu

30,00 zł

poświadczenie pozostawania przy życiu w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego

5,00 zł

poświadczenie pozostawania przy życiu w innym celu

30,00 zł

własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną

10% stawki wg. zasady ogólnej (tabela1), jednak nie więcej niż 300,00 zł

własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać na pełnomocnictwach i innych dokumentach

20,00 zł


Wszystkie wymienione wyżej opłaty określają wynagrodzenie netto notariusza. Do tego wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23%.

Notariusz pobiera 6zł za każdą rozpoczętą stronę wypisu, odpisu, wyciągu z aktu notarialnego lub innego dokumentu. Za stronę uważa się tekst zawierający nie mniej niż 25 wierszy.

W celu wyliczeniu opłat prosimy o  kontakt telefoniczny z Kancelarią Notarialną pod numerem  22 823 23 54.